Rautala

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Rautala. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Given Name Birth Death Partner Parents
Riitta Tuomontytär Aug 3, 1723 Nov 24, 1786 Hahko (Siuko), Jaakko Yrjänpoika Hahko (Siuko), Jaakko Yrjänpoika